Š.g. 16.martā Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) pulcējās jaunatnes lietu speciālisti un jauniešu centru vadītāji no dažādiem Latvijas reģioniem, lai iepazītos ar 2012.gada prioritātēm jaunatnes politikas nozarē, kā arī citām aktivitātēm, kuras plānots īstenots gada laikā.

Jaunatnes politikas nodaļas vadītāja Diāna Sīmansone iepazīstināja metodiski informatīvā semināra dalībniekus ar izstrādāto redzējumu par darba ar jaunatni sistēmas attīstību Latvijā, uzsverot, ka galvenā jaunatnes politikas vīzija irnodrošinātbērniem un jauniešiem iespējas attīstīt savu garīgo un fizisko potenciālu caur formālo un neformālo izglītības vidi, veidojot viņus par aktīviem sabiedrības locekļiem, ar augstu uzticēšanās līmeni valstij, līdzcilvēkiem un sev. Vienlaikus D.Sīmansone informēja semināra dalībniekus par Jaunatnes politikas 2012.gadam valstsprogrammas prioritātēm:

· Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai pašvaldībās.

· Atbalsts jaunatnes organizācijām un sadarbības stiprināšana.

· Jauniešu līdzdalības veicināšana.

· Pētniecības jaunatnes politikas nozarē veicināšana.

· Starptautiskās sadarbības īstenošana jaunatnes politikas nozarē.

 Arī līdz šim jaunatnes lietu speciālisti ir aktīvi iesaistījušies Eiropas tematisko gadu aktivitāšu īstenošanā, tādēļ jaunatnes lietu speciālistus uzrunāt tika aicināta biedrības „Latvijas Bērnu forums” vadītāja Inete Ielīte runājot par 2012. gadu kā veltītu aktīvai novecošanai un starppaudžu solidaritātei Eiropas Savienībā. I. Ielīte uzsvēra paaudžu solidaritātes nozīmi, veidojot Eiropā aktīvu sabiedrību visām vecuma grupām. Eiropas gada mērķu sasniegšanu Latvijā koordinē Labklājības ministrija (vairāk www.lm.gov.lv).

Lai iepazīstinātu semināra dalībniekus ar aktivitātēm jaunatnes jomā Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros, tikšanās reizē piedalījās arī valsts aģentūras „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” pārstāves Aija Riba un Liene Bigača, informējot ne tikai par plānotajām apmācībām jauniešiem un jaunatnes lietu speciālistiem 2012.gadā, bet arī pastāstot par multifunkcionālu iniciatīvu centru izveidi 17 pašvaldībās.

Savukārt Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta vecākā referente Evija Pelša prezentēja jaunatnes lietu speciālistiem2012.gadāaktualitātes audzināšanas darbā  un sniedza nelielu ieskatu par aktivitātēm programmas AWARD ietvaros. Papildu informācija ir pieejama www.visc.gov.lv. 

Būtisku jautājumu semināra dalībniekiem uzdeva biedrības „Latvijas Mazpulki” vadītāja Ilze Kļava: „Kā stiprināt jaunatnes organizācijas Latvijā?”. Šogad IZM Jaunatnes konsultatīvās padomes ietvaros savu darbu uzsāks darba grupa jaunatnes organizāciju kapacitātes stiprināšanai Latvijā, kuras vadīšanu ir uzņēmusies arī I. Kļava, līdz ar to šobrīd notiekošās diskusijas un viedokļu apmaiņa ir ļoti svarīga, lai izveidotā darba grupa varētu izstrādāt pēc iespējas efektīvāku sistēmu jaunatnes organizāciju stiprināšanai un finansēšanai Latvijā.

Metodiski informatīvā semināra otrajā daļā jaunatnes lietu speciālisti tika iepazīstināti ar pašvaldības veiktās aptaujas par darbu ar jaunatni rezultātiem un notika darbs grupās, izmantojotopen spacemetodi, par jaunatnes darbinieka profesijas standarta izstrādi, kas ir viens no būtiskiem jautājumiem, ar kuru strādās šogad Jaunatnes politikas nodaļa. Tiks izveidota darba grupa, kas izstrādās jaunatnes darbinieka profesijas standartu, ņemot vērā arī šā semināra darba grupu rezultātus.


Marika Galilejeva