Aicinām Jūs piedalīties starptautiskā  konferencē «Jaunatne Latvijā, Eiropā, pasaulē: iespējas un riski», kas notiks Rīgā no 2012. gada 1. līdz 2. jūnijam. Konferenci organizē  Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts.

Starptautiskā jaunatnes pētnieku un jaunatnes politikas veidotāju konference tiek organizēta, lai plaši un vispusīgi analizētu jauniešu dzīves problēmas Latvijā un pasaulē, popularizētu un pievērstu uzmanību jaunatnes pētījumu rezultātiem, veidotu ciešāku sadarbību starp jaunatnes pētniekiem un jaunatnes politikas veidotājiem Latvijā un starptautiskā mērogā, nostiprinātu jaunatnes pētnieku sadarbības tīklu un veicinātu jaunu pētnieku piesaisti. Konference piedāvā platformu diskusijām par jaunatnes pētniecības nozīmi jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā.

Jaunība ir dzīves posms, kurā notiek pāreja no bērna uz pieaugušā statusu, kas nozīmē patstāvīgas dzīves uzsākšanu, noteiktu sociālo pozīciju ieņemšanu un sociālo lomu izpildi — jauniešu iekļaušanos sabiedrībā. Mainoties sabiedrībai un robežām starp lokālo un globālo, mainās arī jauniešu pašrealizācijas iespējas un sociālo pozīciju apgūšana. No vienas puses palielinās izglītības iegūšanas iespējas un tās vērtība, paplašinās darba tirgus, no otras puses izglītības komercializācija ierobežo izglītības pieejamību daudzām jauniešu grupām; bezdarbs un atalgojuma neatbilstība jauniešu profesionālajai sagatavotībai, tiesiskā un sociālā neaizsargātība rada riska situācijas jauniešu vidē un padziļina sociālās atstumtības draudus. Sociālai dzīvei kļūstot arvien sarežģītākai, jauniešiem jārīkojas arvien individuālāk, meklējot nestandarta, biogrāfiskus risinājumusi savas dzīves problēmām. Pieaugot nenoteiktībai un nestabilitātei jaunu cilvēku dzīvē, sarežģītāk notiek jauniešu socialo identitāšu veidošanās, rodas jaunas identitātes formas, kam nereti ir destruktīva ievirze. Šo situāciju veicina ekonomiski nosacīta nespēja risināt jaunatnes problēmas. Šādā situācijā aizvien svarīgāku nozīmi iegūst jaunatnes politika, kā arī pašvaldību iespējas atbalstīt tās īstenošanu. Īpaši tas attiecināms uz jauniešu brīvā laika pavadīšanu, veselības stāvokli un to apdraudošajiem  riska faktoriem. Psihoaktīvo vielu lietošanas, vielu un procesu atkarības veidošanās ierobežošanai pievēršama īpaša uzmanība jauniešu problēmu kontekstā. Atkarību izraisošo vielu lietošana, procesu atkarības apdraud ne tikai  jauniešu veselību, bet rada  marginalizācijas un sociālās atstumtības riskus dažādās jauniešu grupās.

Aptverot visplašāko problēmu loku, īpaši gaidīti referāti par jauniešu situāciju globalizētā un mainīgā sabiedrībā, kas balstīti uz salīdzinošo pētījumu rezultātiem un dažādu valstu pieredzi, kā arī jaunām pieejām jaunatnes pētniecības metodoloģijā un metodikā.

Ar lekcijām konferences plenārsēdēs uzstāsies jaunatnes pētniecības jomā pazīstami speciālisti:

  • Hans-Joachim Schild (ES Jaunatnes partnerība),
  • Prof. Helena Helve (Tamperes Universitāte, Somija),
  • Prof. Jacek Moskalewicz (Varšava, Polija),
  • Prof. Jürgen Rehm (Toronto Universitāte, Kanāda),
  • Jón Sigfússon (Reikjavīkas Universitāte, Īslande),
  • Dr. Olga Tereščenko (Baltkrievijas Valsts Universitāte, Baltkrievija),
  • Ilze Trapenciere (LU FSI, Latvija)

Konference notiks Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 2010/0195/2DP/2.1.1.2.0./10/APIA/VIAA/008 «Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta kapacitātes attīstība un starptautiskās sadarbības veicināšana» ietvaros.


Informācija pēc http://youth2012.fsi.lu.lv