Camps2020_lv-2-1_original

Programma:
-aktivit
ātes krievu, latviešu un anglu valodā;
-ekskur
sijas un pasākumi katru dienu;
-burbu
ļbumbu futbols;
-fotoorient
ēšanās;
-kvesti
;
-deju sac
īkstes;
-piedz
īvojumu trasītes;
-picu un cepumu pagatavo
šana;
-kr
āsu festivāls;
-zirgu izj
āde;
-retroautoma
šīnu kolekcijas apskate;
-ka
ķu kafejnīcas apmeklēšana;
un citas superīgas aktivitātes.


M
ēs par aktīvu un radošu vasaru bez datoriem un mobilajiem tālruņiem! 

Katrā maiņā-3 aizraujošas nedēļas (no plkst. 8.30 līdz 17.00).
Vairāk info facebook.com lapa: Superkids