Kcc8oid8_original

Pasākuma mērķis:

Veicināt skolēnu īslaicīgu (vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot)) nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt darba prasmes, iemaņas un pieredzi. Par paveikto darbu skolēns saņem atalgojumu vismaz valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesī.


No 2020.gada 10.marta līdz 3.aprīlim darba devēji var pieteikties pasākuma īstenošanai, piedāvājot darba vietu izveidi skolēniem vasaras brīvlaikā.


Pasākuma īstenošanai var pieteikties darba devēji, kas atbilst izvirzītajām prasībām:

1. var nodrošināt skolēnam darbu, kas nav saistīts ar paaugstinātu risku skolēna drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai;
2. var nodrošināt darba vadītāju, kurš pasākumā iesaistītajiem izglītojamajiem palīdz apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas, veic darba laika uzskaiti, kontrolē izglītojamā darbu un nodrošina izglītojamā uzraudzību darba laikā (1 darba vadītājs vada darbu vienlaicīgi ne vairāk kā 10 skolēniem, ja darbs tiek vadīts vismaz vienam skolēnam ar invaliditāti – ne vairāk kā pieciem skolēniem);
3. var nodrošināt skolēnam vecumā no 15 līdz 18 gadiem darba laiku ne ilgāk kā 7 stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā;
4. var nodrošināt skolēnam vecumā no 18 līdz 20 gadiem darba laiku ne ilgāk kā 8 stundas dienā un ne vairāk kā 40 stundas nedēļā;
5. atbilst “Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas nolikuma” prasībām.

Atbalsts pasākuma īstenošanai:
1. dotācija darba devējam skolēna mēneša darba algai:

1.1 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;
1.2. skolēna ar invaliditāti mēneša darba algai valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā;

2. dotācija darba devējam darba vadītāja darba algai:

2.1. viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas par 1 skolēna darba vadīšanu;
2.2. ja vada darbu vismaz vienam skolēnam ar invaliditāti 60% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, attiecīgi par katra nākamo skolēnu – viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;

3. apmaksātas veselības pārbaudes skolēniem, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm;
4. darba devējam pasākuma īstenošanas periodā ir iespēja saņemt konsultāciju par skolēna ar invaliditāti nodarbināšanu;
5. skolēni, kuri ir iesaistīti pasākumā, tiek apdrošināti pret nelaimes gadījumiem darba vietās.

Kā pieteikties pasākuma īstenošanai?
1.solis: Aizpildi pieteikuma veidlapupretendenta piedāvāto darba vietu sarakstu un darba pienākumu aprakstu, pievieno visu prasīto informāciju. Ja rodas kādas neskaidrības, sazinies ar tuvāko NVA filiāli;


2.solis: Aizpildīto pieteikuma veidlapu un pretendenta piedāvāto darba vietu saraktu iesniedz to tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā plāno izveidot darba vietas. Pieteikumu var iesniegt klātienē, nosūtīt pa pastu vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu nosūtīt uz NVA filiāles e-pastu.


3.solis: NVA filiāle organizē NVA filiāļu aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kura izvērtē darba devēju pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devēju pieteiktās darba vietas.


4.solis: NVA filiāle rakstveidā informēs darba devēju par pieņemto lēmumu, pozitīvas atbildes gadījumā, aicinās slēgt līgumu par apstiprināto darba vietu izveidi.

Darba devējam pieteikumā ir iespēja norādīt informāciju par skolēnu ar kuru tas vienojies par darbu vasaras brīvlaikā.

No 2020.gada 27.aprīļa pasākumam varēs sākt reģistrētie skolēni. Vairāk informācijas šeit

Informācijai: tabula ar reģionu, novadu un filiāļu uzskaitījumu.

 

Saistošie dokumenti:

 Dokumenta nosaukums
 Dokumentu sagatavošanas prasības
Darba devēja pieteikums pasākuma īstenošanai
Pretendenta piedāvāto darba vietu sarakstu
Darba pienākumu apraksts

Skat. paraugu

Skat. paraugu
Skat. paraugu
Darba līgums ar skolēnu  
Skolēna vecāka (aizbildņa) apliecinājums par darba vides riska novērtējumu un darba aizsardzības pasākumiem  
Atskaite par pasākuma īstenošanu  
Izdevumi par skolēnu veselības pārbaudi
 
Darba laika uzskaites tabele pasākumā iesaistītajiem skolēniem un darba vadītājiem
 

 

Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums tiek īstenots saskaņā ar:
1. Darba likumu
2. Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumu;

3. Ministru kabineta 28.03.2017. noteikumiem Nr.172 “Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas noteikumi”;

4. Ministru kabineta 25.01.2011. noteikumiem Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”;
5. Ministru kabineta 08.01.2002. noteikumiem Nr.10 “Noteikumi par darbiem, kuros atļauts nodarbināt bērnus vecumā no 13 gadiem”;
6. Ministru kabineta 28.05.2002. noteikumiem Nr.206 “Noteikumi par darbiem, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, un izņēmumi, kad nodarbināšana šajos darbos ir atļauta saistībā ar pusaudžu profesionālo apmācību”.

Informācija skolēnu vecākiem:
Vienam no vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglojumu par vasaras brīvlaikā strādājošu skolēnu. Vairāk: https://www.vid.gov.lv/lv/vienam-no-vecakiem-ir-tiesibas-saglabat-nodokla-atvieglojumu-par-vasaras-brivlaika-stradajosu-2