Unesco_original

UNESCO nedēļas ietvaros, 2012. gada 17. oktobrī Latvijas Pašvaldību savienības telpās UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (UNESCO LNK) prezentēja pārskatu par globālo monitoringu 2012 “Jaunieši un prasmes” jeb ziņojumu par progresu “Izglītība visiem” mērķu sasniegšanā, kas izvirzīti Dakāras forumā 2000. gadā.


Pārskata par globālo monitoringu 2012 “Jaunieši un prasmes” prezentācijas dalībniekus video uzrunā sveica UNESCO ģenerāldirektore Irina Bokova. Tajā piedalījās konsultatīvās padomes "Izglītība visiem" locekļi, izglītības nozares un jaunatnes organizāciju pārstāvji, UNESCO LNK Asamblejas locekļi, valsts institūciju, pašvaldību, skolu un nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Pārskats par globālo monitoringu “Jaunieši un prasmes” atklāj izglītības kopainu visā pasaulē, uzsver būtiskākos lokālos un globālos izaicinājumus, sniedzot priekšlikumus, kā valdībām rīkoties, lai jaunieši labāk varētu iekļauties darba tirgū un sociāli pašapliecināties. Savukārt pārskatā iekļautā datu analīze var būt lielisks palīgs izglītības politikas veidotājiem, attīstības speciālistiem, zinātniekiem, plašsaziņas līdzekļu darbiniekiem un citiem interesentiem, lai izprastu nozīmīgākās tendences pasaulē izglītības iespēju paplašināšanā, bezdarba mazināšanā, lauku un attālu reģionu jauniešu izglītības veicināšanā un sociālo prasmju daudzveidošanā.

Pārskats par globālo monitoringu tiek gatavots katru gadu, lai informētu par panākumiem rīcības plāna "Izglītība visiem" mērķu izpildē, par kuriem vienojušās 164 UNESCO dalībvalstis, tostarp Latvija. "Izglītība visiem" mērķi aptver visas vecuma grupas, sākot no maziem bērniem līdz pieaugušajiem, un monitoringā iekļautas 200 valstis.

Prezentācijas laikā notika tiešsaistes diskusija ar Daugavpils Universitātes Ilgtspējīgas izglītības institūta komandu, kuras laikā tika apspriesta pārskatā atspoguļotā problemātika Latvijas kontekstā, kā arī aktualizētas sadarbības iespējas starp Institūtu, UNESCO LNK un Latvijas skolām jauniešu prasmju izpētē un to attīstības sekmēšanā.Papildus informācija:
Dzintra Iliško
Ilgtspējīgas izglītības institūta direktore
e-pasts: dzintra.ilisko@du.lv