Daugavpils_gerbonis_original


Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departaments izsludina jauniešu organizāciju un iniciatīvu grupu aktivitāšu līdzfinansējuma konkursu, kurmērķis ir veicināt pilsētas jauniešu NVO darbību un attīstību, atbalstot Daugavpils pilsētas jauniešu iniciatīvas saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes apstiprināto Koncepciju darbam ar jaunatni Daugavpils pilsētā 2011.-2013.gadam. Līdzfinansējums tiek piešķirts Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departamenta apstiprināta pamatbudžeta ietvaros no līdzekļiem, kas ir paredzēti jauniešu nevalstisko organizāciju pasākumu un vasaras nometņu līdzfinansējumam.

Konkursā tiek izskatīti projektu (publisku un interešu grupu pasākumu un vasaras nometņu) pieteikumi 2013. gadam, ko iesniedz jauniešu organizācijas un iniciatīvu grupas noteiktajā kārtībā no 2012. gada 1.oktobra līdz  2012. gada 1.novembrim, plkst. 12.00. Projekta realizācijas laiks – līdz 2013. gada 31.decembrim.

Projektu konkursa pieteikums sastāv no aizpildītas pieteikuma anketas ar pasākuma plānu un tāmi 2013. gadam (Pielikums 1) un reģistrācijas apliecības kopijas. Pretendents projekta pieteikuma oriģinālu iesniedz Jaunatnes departamentā (Saules ielā 5a, Daugavpilī) vai Daugavpils pilsētas domes Informācijas birojā (K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī), vai nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē uz adresi – K.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV 5401, ar norādi „Jauniešu organizāciju un iniciatīvu grupu aktivitāšu līdzfinansējumu konkursam”. Pretendents var iesniegt projekta pieteikumu arī elektroniskā veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, sūtot pieteikumu uz e-pasta adresi teodors.bikovskis@daugavpils.lv.


Jautājumu gadījumā zvanīt Jaunatnes departamenta vadītājam T.Bikovskim, t. 6542230 vai mob.t. 29629209.


Ar vērtēšanas kritērijiem var iepazīties, apskatot pielikumus № 2 un 3.

Piesaistītie faili: