Management1_original

Informējam par projektu finansēšanas konkursiem, kas gaida Jūsu iesaistīšanos! Sāksim ar pašiem populārākajiem konkursiem,  kas ir realizēti ES programmas ”ERASMUS+” ietvaros.

 

ES programma "ERASMUS+"

Eiropas Brīvprātīgais darbs (KA1)

Kas var pieteikties finansējumam
nevalstiskas organizācijas, Eiropas līmeņa jaunatnes organizācijas, sociālie uzņēmēji, pašvaldības, valsts un pašvaldības iestādes, reģionu asociācijas, Eiropas teritoriālās sadarbības grupas, sociāli atbildīgi uzņēmēji

Konkursa iesniegšanas termiņi

līdz 02.02.2016

Apraksts
Iespēja organizācijām uzņemt ārvalstu brīvprātīgo savā organizācijā un saņemt Eiropas Savienības finansējumu brīvprātīgā darba projekta īstenošanai. Organizācijām ir iespēja arī nosūtīt Latvijas jauniešus brīvprātīgajā darbā uz ārvalstīm.

Iesniegšanas vieta
Projekta iesniegums un tā pielikumi ir jāiesniedz tiešsaistē

Saite uz fonda dokumentāciju
http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/eiropas-brivpratigais-darbs


ES programma "ERASMUS+"

Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti (KA1)

Kas var pieteikties finansējumam
nevalstiskas organizācijas, Eiropas līmeņa jaunatnes organizācijas, sociālie uzņēmēji, pašvaldības, valsts un pašvaldības iestādes, reģionu asociācijas, Eiropas teritoriālās sadarbības grupas, sociāli atbildīgi uzņēmēji un neformālas jauniešu grupas

Konkursa iesniegšanas termiņi

līdz 02.02.2016

Apraksts
Iespēja jaunatnes darbā iesaistītajām personām mācīties starptautiskā vidē kopā ar kolēģiem no citām valstīm, papildinot zināšanas kādā specifiskā jaunatnes darba jomā, uzlabot prasmes un iemaņas praktiskajā darbā, uzzināt vai izplatīt pozitīvo pieredzi, kā arī veidot jaunus sadarbības tīklus.

Iesniegšanas vieta
Projekta iesniegums un tā pielikumi ir jāiesniedz elektroniski.

Saite uz fonda dokumentāciju
http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/jaunatnes-darbinieku-mobilitates-projekti


ES programma "ERASMUS+"

Jauniešu apmaiņas projekti (KA1)

Kas var pieteikties finansējumam
nevalstiskas organizācijas, Eiropas līmeņa jaunatnes organizācijas, sociālie uzņēmēji, pašvaldības, valsts un pašvaldības iestādes, reģionu asociācijas, Eiropas teritoriālās sadarbības grupas, sociāli atbildīgi uzņēmēji un neformālas jauniešu grupas

Konkursa iesniegšanas termiņi

līdz 02.02.2016

Apraksts
Iespēja savā valstī uzņemt jauniešus no citām valstīm vai doties uz kādu citu valsti, lai kopā ar citu/ām jauniešu grupu/ām piedalītos kopīgi veidotā projektā.

Iesniegšanas vieta
Projekta iesniegums un tā pielikumi ir jāiesniedz tiešsaistē

Saite uz fonda dokumentāciju
http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/jauniesu-apmainas-projekti


ES programma "ERASMUS+"

Strukturētais diologs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās (KA3)

Kas var pieteikties finansējumam
nevalstiskās organizācijas; Eiropas līmeņa jaunatnes organizācijas, kas darbojas jaunatnes jomāpašvaldības un pašvaldības iestādes

Konkursa iesniegšanas termiņi

līdz 02.02.2016

Apraksts
Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projekti ir iespēja veidot kopējus starptautiskus vai nacionālus seminārus jauniešiem, jaunatnes darbā iesaistītajām un par jaunatnes politiku atbildīgajām personām, lai veidotu dialogu starp jauniešiem un jaunatnes politikas veidotājiem.

Iesniegšanas vieta
Projekta iesniegums un tā pielikumi ir jāiesniedz elektroniski.

Saite uz fonda dokumentāciju
http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/strukturetais-dialogs-jauniesu-un-jaunatnes-politikas-veidotaju-tiksanas


ES programma "Eiropa pilsoņiem"

1.darbība "Eiropas vēstures piemiņas pasākumi"

Kas var pieteikties finansējumam
valsts vietējās/reģionālās iestādes vai bezpeļņas organizācijas, tostarp pilsoniskās sabiedrības organizācijas, izdzīvojušo apvienības, un kultūras, jaunatnes, izglītības un pētniecības organizācijas, sadraudzības pilsētu asociācijas

Konkursa iesniegšanas termiņi

līdz 01.03.2016

Apraksts
Aktivitāte atbalsta pasākumus, kas aicina pārdomāt Eiropas kultūru daudzveidību un kopējās vērtības to plašākajā nozīmē, ņemot vērā dzimumu līdztiesību. Līdzekļi var būt pieejami iniciatīvām, kas rosina pārdomas par totalitāro režīmu cēloņiem Eiropas moderno laiku vēsturē (īpaši (bet ne tikai) attiecībā uz nacisma, kas noveda līdz holokaustam, staļinisma un totalitāro komunistisko režīmu) un piemin to upurus.

Kontaktinformācija
Andrejs Lukins, ES programmas „Eiropa Pilsoņiem” infopunkts, tel. 67330289, e-pasts: andrejs.lukins@km.gov.lv

Iesniegšanas vieta
Projektu iesniedz aizpildo elektronisko pieteikuma formu, izmantojot reģistrāciju ECAS prtālā:https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

Saite uz fonda dokumentāciju
http://www.km.gov.lv/lv/eiropapilsoniem/atbalsta-darbibas/eiropas-vestures-pieminas-pasakumi/

 

Citas finanšu atbalsta iespējas

"Latvijas valsts meži" ziedojums projektu konkursam sociālā jomā

Kas var pieteikties finansējumam
biedrības vai nodibinājumi, kas atbilst konkursa prasībām

Konkursa iesniegšanas termiņi

līdz 31.01.2016

Apraksts
Atbalsts pieejams šādās prioritārajās jomās - 1)palīdzība bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām; 2)palīdzība sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām; 3) atbalsts pensijas vecuma cilvēkiem cienīgam un aktīvam dzīvesveidam; 4) atbalsts sabiedrības grupu integrācijai.

Finansējums
Kopējais pieejamais finansējums 300 000 EUR apmērā.

Kontaktinformācija
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvanīt 67289339 (jautāt Inesi vai Līgu) vai rakstīt: inese@ziedot.lv.

Iesniegšanas vieta
Pilnīgi aizpildītu Pieteikuma veidlapu LVM ziedojumam (Word dokuments) un Tāmi LVM ziedojumam (Excel dokuments) elektroniskā formātā sūtīt uz e-pastu ziedot@ziedot.lv līdz 2016. gada 31. janvārim (ieskaitot) tēmā norādot „Veidlapa LVM ziedojumam”, epasta tekstā jānorāda organizācijas nosaukums un kontaktinformācija personai, kas atbildīga par projektu.

Saite uz fonda dokumentāciju
https://www.ziedot.lv/pieteikt-palidzibu/latvijas-valsts-mezi-2015-gada-ziedojums-socialas-jomas-projektiem


Citas finanšu atbalsta iespējas

Latviešu Fonda projektu pieteikumu konkurss

Kas var pieteikties finansējumam
fiziska persona vai organizācija

Konkursa iesniegšanas termiņi

līdz 01.02.2016

Apraksts
Latviešu Fonda mērķis ir veicināt latviešu kultūras, mākslas un izglītības attīstību, piešķirot līdzekļus attiecīgajiem projektiem.

Iesniegšanas vieta
Projekta pieteikums jānosūta uz e-pasta adresi pieteikumi@gmail.com, kā arī pieteikuma komplekts jāsūta uz adresi: Latvian Foundation, P.O. Box 28696, Oakdale, MN 55128 USA

Saite uz fonda dokumentāciju
http://latviesufonds.info/projektu-konkurss/vispareja-informacija


Materiāls sagatavots pateicoties http://www.esfinanses.lv/

 

Sagatavoja:

Artjoms Pučinskis

Tālr.: 654 22304

e-pasts:artjoms.pucinskis@daugavpils.lv